Член 1 - Предмет и цели на Общият регламент за защита на данните (ОРЗД)