Пълен текст на ОРЗД (Общ регламент за защита на данните)

Тук можете да намерите официалния текст на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), подреден по глави, раздели и статии. Европейският регламент за защита на данните се прилага от 25 май 2018 г. за всяка компания, която съхранява или обработва лична информация за граждани на ЕС в държави от ЕС. Прочетете пълния текст на GDPR по-долу

ГЛАВА 1 - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 • Член 1 -Предмет и цели
 • Член 2 -Материален обхват
 • Член 3 -Териториален обхват
 • Член 4 -Определения

ГЛАВА 2 - ПРИНЦИПИ

 • Член 5 -Принципи, свързани с обработката на лични данни
 • Член 6 -Законосъобразност на обработването
 • Член 7 -Условия за съгласие
 • Член 8 -Условия, приложими за съгласието на детето по отношение на услугите на информационното общество
 • Член 9 -Обработка на специални категории лични данни
 • Член 10 -Обработка на лични данни, свързани с наказателни присъди и престъпления
 • Член 11 -Обработка, която не изисква идентификация

ГЛАВА 3 - ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Раздел 1 - Прозрачност и условия

 • Член 12 -Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субекта на данните

Раздел 2 - Информация и достъп до лични данни

 • Член 13 -Информация, която се предоставя, когато личните данни се събират от субекта на данните
 • Член 14 -Информация, която се предоставя, когато не са получени лични данни от субекта на данните
 • Член 15 -Право на достъп на субекта на данни

Раздел 3 - Поправяне и заличаване

 • Член 16 -Право на коригиране
 • Член 17 -Право на заличаване („право на забравяне“) \ t
 • Член 18 -Право на ограничаване на обработката
 • Член 19 -Задължение за уведомяване относно коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката
 • Член 20 -Право на преносимост на данните

Раздел 4 - Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения

 • Член 21 -Право на възражение
 • Член 22 -Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Раздел 5 - Ограничения

 • Член 23 -Ограничения

ГЛАВА 4 - КОНТРОЛЕР И ПРОЦЕСОР

Раздел 1 - Общи задължения

 • Член 24 -Отговорност на администратора
 • Член 25 -Защита на данните по дизайн и по подразбиране
 • Член 26 -Съвместни администратори
 • Член 27 -Представители на администратори или преработватели, които не са установени в Съюза
 • Член 28 -Преработвател
 • Член 29 -Обработка под ръководството на администратора или обработващия лични данни
 • Член 30 -Документиране на дейностите по обработка
 • Член 31 -Сътрудничество с надзорния орган

Раздел 2 - Сигурност на личните данни

 • Член 32 -Сигурност на обработката
 • Член 33 -Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
 • Член 34 -Съобщаване за нарушение на сигурността на личните данни на субекта на данните

Раздел 3 - Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителна консултация

 • Член 35 -Оценка на въздействието върху защитата на данните
 • Член 36 -Предварителна консултация

Раздел 4 - Служител по защита на данните

 • Член 37 -Определяне на длъжностно лице по защита на данните
 • Член 38 -Позиция на длъжностното лице по защита на данните
 • Член 39 -Задачи на длъжностното лице по защита на данните

Раздел 5 - Кодекси за поведение и сертифициране

 • Член 40 -Кодекси за поведение
 • Член 41 -Мониторинг на одобрени кодекси за поведение
 • Член 42 -Сертифициране
 • Член 43 -Сертифициращи органи

ГЛАВА 5 - ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член 44 -Общ принцип за трансферите
 • Член 45 -Трансфери въз основа на решение за адекватност
 • Член 46 -Трансфери, подлежащи на подходящи гаранции
 • Член 47 -Обвързващи корпоративни правила
 • Член 48 -Трансфери или оповестявания, които не са разрешени от правото на Съюза
 • Член 49 -Дерогации за специфични ситуации
 • Член 50 -Международно сътрудничество за защита на личните данни

ГЛАВА 6 - НЕЗАВИСИМИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Раздел 1 - Независим статут

 • Член 51 -Надзорен орган
 • Член 52 -Независимост
 • Член 53 -Общи условия за членовете на надзорния орган
 • Член 54 -Правила за създаване на надзорен орган

Раздел 2 - Компетентност, задачи и правомощия

 • Член 55 -Компетентност
 • Член 56 -Компетентност на водещия надзорен орган
 • Член 57 -Задачи
 • Член 58 -Правомощия
 • Член 59 -Доклади за дейността

ГЛАВА 7 - СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Раздел 1 - Сътрудничество

 • Член 60 -Сътрудничество между водещия надзорен орган и другите заинтересовани надзорни органи
 • Член 61 -Взаимопомощ
 • Член 62 -Съвместни операции на надзорните органи

Раздел 2 - Съгласуваност

 • Член 63 -Механизъм за съгласуваност
 • Член 64 -Становище на Съвета
 • Член 65 -Решаване на спорове от Съвета
 • Член 66 -Процедура по спешност
 • Член 67 -Обмен на информация

Раздел 3 - Европейски съвет за защита на данните

 • Член 68 -Европейски комитет за защита на данните
 • Член 69 -Независимост
 • Член 70 -Задачи на Съвета
 • Член 71 -Доклади
 • Член 72 -Процедура. \ T
 • Член 73 -Председател
 • Член 74 -Задачи на председателя
 • Член 75 -Секретариат
 • Член 76 -Поверителност

ГЛАВА 8 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

 • Член 77 -Право на подаване на жалба до надзорен орган
 • Член 78 -Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган
 • Член 79 -Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни
 • Член 80 -Представителство на субектите на данни
 • Член 81 -Спиране на производството
 • Член 82 -Право на обезщетение и отговорност
 • Член 83 -Общи условия за налагане на административни глоби
 • Член 84 -Санкции

ГЛАВА 9 - РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ НА ОБРАБОТКА

 • Член 85 -Обработка и свобода на изразяване и информация
 • Член 86 -Обработка и публичен достъп до официални документи
 • Член 87 -Обработка на националния идентификационен номер
 • Член 88 -Обработка в контекста на заетостта
 • Член 89 -Гаранции и дерогации, свързани с обработката с цел архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели \ t
 • Член 90 -Задължения на секретност
 • Член 91 -Съществуващи правила за защита на данните на църквите и религиозните сдружения

ГЛАВА 10 - ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Член 92 -Упражняване на делегирането
 • Член 93 -Процедура на комитета

ГЛАВА 11 - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Член 94 -Отмяна на Директива 95/46 / ЕО
 • Член 95 -Връзка с Директива 2002/58 / ЕО
 • Член 96 -Връзка с предварително сключени споразумения
 • Член 97 -Доклади на Комисията
 • Член 98 -Преглед на други правни актове на Съюза относно защитата на данните
 • Член 99 -Влизане в сила и прилагане