Общи условия

Приложение 2
Copyright (C) 2018 Оптимайз ЕООД
Всички права запазени!

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за извършване на интернет услуги, програмиране, софтуерни продукти, дизайн и публикуване 

 

между “Оптимайз” ЕООД , гр. Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62, ЕИК 203538814 наричан за кратко по — долу Оптимайз и всяко физическо или юридическо лице, което ползва тези услуги и продукти, наричано за кратко по долу ПОТРЕБИТЕЛ.

С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ /СПОРАЗУМЕНИЕ/ се определят отношенията между страните в него и какво е разрешено на ПОТРЕБИТЕЛЯ да прави с предоставените продукти и услуги и съдържа ограничени гаранции, отговорности и удовлетвореност. СПОРАЗУМЕНИЕТО може да бъде анулирано по всяко време от страна на Оптимайз без предизвестие, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не се придържа към условията посочени в него. Правото на собственост, копиране, лицензиране, както и всички други права върху софтуера, продуктите и услугите остават изключително право на Оптимайз ЕООД. Това СПОРАЗУМЕНИЕ важи и за всички обновления или корекции на продуктите и услугите.

 

1. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Оптимайз се съгласява да предостави копие от разработените софтуерни продукти, изходен код и дизайн на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като не продава, а дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ ограничено право за използване на същите за неопределено време. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да преотстъпва, пре-лицензира, превежда, разделя на части, декомпилира или модифицира продуктите, услугите, както и създадените чрез тях виртуални продукти и услуги, както и да ги обединява с други продукти на трети производители. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да препродава продуктите, услугите, както и създадените чрез тях виртуални продукти и услуги, както и да ги препродава като част от други продукти. Правото на ползване не може да се преотстъпва или препродава на трети лица без писменото съгласие от страна на Оптимайз.

 

3. СРОК НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Правото за ползване на продуктите, услугите, както и създадените чрез тях виртуални продукти и услуги продължава до тогава, докато ПОТРЕБИТЕЛЯ ги използва, изпълнявайки условията поставени в настоящото и други споразумения между него и Оптимайз. При положение че ПОТРЕБИТЕЛЯ не изпълни някое от условията които са договорени, правото за ползване се прекратява.

 

4. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕТО се счита за прието при подписване на договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, там където тези ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са споменати и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал, че е съгласен с тях. 

Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, вие нямате никакво право да публикувате или използвате наши продукти. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, както и съпътстващите го файлове /включително файлове на други производители/ се предоставят „в състоянието, в което се намират“, без гаранции от какъвто и да е вид. С изключение на законово установените гаранции, които не могат да се изключат, Оптимайз не дава гаранции, изрични или подразбиращи се, включително и изброените по-долу.

  •     5.1. ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ

Оптимайз не поема гаранции за верността на данните в уеб страниците, софтуера и продуктите. Оптимайз не поема отговорност за годност и нередности в работата на продуктите и интернет страниците, предизвикани от използването на продукти и услуги на трети страни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да следи за състоянието на уеб страниците и да известява писмено Оптимайз при открити нередности. Отстраняването на нередности се извършва за сметка на страната отговорна за нередностите. Добавянето или промяната на функционалност е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  •     5.2. ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, РЕЗУЛТАТНОСТ, ПОСЕЩАЕМОСТ

Оптимайз не дава гаранции за продаваемост на продуктите и услугите, които предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Оптимайз не дава гаранция за достигане на определен брой посещения на уеб страниците, реализация на печалби и придобиване на популярност.

  •     5.3. ГАРАНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Оптимайз не отговаря при възникнали съдебни производства, неспазване на закона, искове от трети страни по отношение на съдържанието на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ еднолично отговаря за публикуваното от него и от Оптимайз съдържание.

  •     5.4. ГАРАНЦИИ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ  И НЕЗАВИСИМОСТ

Софтуера и услугите предоставени от Оптимайз са предназначени да работят на конкретно избрана за всеки проект платформа (хардуер, сървърни приложения). Оптимайз не дава гаранции за работата на системата на различни от предпочетените от Оптимайз конфигурации и доставчици на услуги. Оптимайз не дава гаранция за работа на отделна част от изработената система самостоятелно. Оптимайз не гарантира никаква съвместимост с продукти и системи на трети разработчици или формати на данни.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради вина на Оптимайз или по силата на друг вид отговорност, ПОТРЕБИТЕЛЯ да получи право на обезщетение от Оптимайз. Във всеки подобен случай, независимо от основанието, на което ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на иск за обезщетение - всяка отговорност на Оптимайз се ограничава до подмяна на продуктите или връщане на заплащането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след приспадане на разходите направени от Оптимайз по отношение на инсталацията и закупуване на продукти и услуги от трети страни. Това ограничение се отнася и за доставчиците и дистрибуторите на Оптимайз, като това е максимумът, до който той и неговите доставчици и дистрибутори са колективно отговорни. При никакви обстоятелства Оптимайз и неговите доставчици и дистрибутори не носят отговорност за загуби, пропуснати ползи, загуба на информация, отрицателна репутация, прекъсване на дейността, искове от трети страни и други непреки щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негови партньори в резултат от използване на продуктите и услугите, които са предоставени и извършени. 

 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  •  - В случай, че някое от условията в настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се счете за недействително, това няма да се отрази на останалите условия в споразумението и те ще останат валидни.
  •  - Това споразумение не засяга законово установените права на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не могат да бъдат изключени или забранени с договор.
  •  - Всички възникнали спорове се решават от компетентен съд. 
  •  - Копие от това споразумение се разпространява в електронен вид заедно с документацията по предоставяне на продукти и услуги, а актуалната му версия може да се намери на официалният уеб сайт на Оптимайз – https://www.optimize.bg . 
  •  - Това СПОРАЗУМЕНИЕ е крайно с ПОТРЕБИТЕЛЯ и не подлежи на подмяна със други устни или подразбиращи се уговорки. Допълнителни гаранции и отговорности могат да бъдат договаряни единствено в писмен вид – при сключване на договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, като новия договор не променя условия в настоящото споразумение ако това изрично не е упоменато в договора.

Процедура на отказ

Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, вие нямате никакво право да публикувате или използвате  

 СПОРАЗУМЕНИЕТО съдържа 3 (три) страници.

Copyright (C) 2015-2018 Оптимайз ЕООД.
Всички права запазени!